Szövegek, képek személyes elmélkedéshez

"A mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok" - 2011 Adventi gondolatok

"A mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít majd titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki által meghívást nyertetek Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe." 'Kor1,7b-9

Ez a szöveg mérhetetlen gazdagsággal tárja elénk az adventi időszak titkát, hitünk és istenkapcsolatunk mélységeit: a már és a még nem, kibékíthetetlen valóságát, a várakozás és a beteljesülés párhuzamos jelenlétét, az úton levést és a megérkezést, a keresést és megtalálást, és mindezekben az Isten titokzatos jelenlétét.

Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjuk, azzal a tudással, hogy a Második Isteni személy a történelem kiszabott pontján, azaz az idők teljességében már emberré lett és végérvényesen megváltott bennünket, ugyanő újra eljön teljes dicsőségében az Utolsó Napon és mélységesen vágyunk arra is, hogy lelkünkben is megszülessen. Advent ennek a három kegyelemhozó Úrjövetnek az előkészülete.

A megtestesülés szent titkának megünneplésére várakozunk, amikor hálát adunk Istennek, hogy elküldte egyszülött Fiát érettünk, és ezáltal megtörte a bűn hatalmát. Emlékezünk az ószövetségi ember várakozására és elmélkedünk Isten ígéreteiről, melyben felismerjük a Messiásra való utalásokat, azaz Jézus Krisztust. Ide tartozik a jól ismeret izajási idézet. " 1A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. 2Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. 3Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián idejében. 4Mert minden harcban viselt sarut, minden vérben forgatott ruhát elégetnek, s tűznek lesz martaléka. 5Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. 6Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete. " (Iz9,1-6)

A próféta szavaival "A nép, amely sötétben jár" nem nehéz azonosulnunk, hisz ismerjük életünk sötétségeit, nehézségeit, amelyek eltávolítanak Istentől, kapcsolatainkat megrontják vagy önmagunk ellen fordítanak. Ránk nehezednek, tehetetlenséget és tanácstalanságot élünk meg miattuk. Nem tudjuk, mit tegyünk, merre induljunk ahhoz, hogy rendeződhessen életünk. Hasonlóan a választott nép évezredes kereséséhez, vágyakozásához, ami hol közelebb, hol pedig távolabb vitte Istentől és egyben az igaz élettől is. Hosszú évek bőséges tapasztalata mutatta meg, hogy a választottság ellenére sem kerülhető el az eltévelyedés: idegen istenek imádata, bálványkészítés, hatalom hajszolása, kizsákmányolás és sorolhatnánk végtelenségig. Idővel megfogalmazódik - mind az értelemben, mind a szívben - a szabadulás utáni vágy, és az is, hogy ezt a vágyat csak Istent tudja teljesíteni, nála kell keresni a megoldást. Isten ígérete a Szabadítóról újból és újból elhangzik, majd az idők teljességében Krisztus megtestesül, hogy örömhírt hirdessen, és szabadulást adjon.

Hétköznapjainkban Krisztus folyamatos lelki eljövetelére várunk, az életet belőle akarjuk meríteni. A mindennapok sodrása és terhei azonban gyakran elhomályosítják, eltakarják, háttérbe szorítják mély belső vágyunkat. Advent szent napjaiban azonban újból elér Keresztelő szent János szava: "Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa"Mt3,2. Ez a felhívás segít abban, hogy újból előtérbe kerüljön mindaz, amit a hetek, hónapok tevékenységgel zsúfolt időszaka felborított. Megkérdezzük magunktól, hogy hol van a mi erőnk?, mitől vagy kitől várjuk azt?, hol a békénk?, van e még egyáltalán? Ki az életünk fejedelme? Milyen harcokba feledkeztünk bele, és honnan várjuk a segítséget hozzá? Mindezen kérdések abban segítenek, amit János szavai kérnek, "Térjetek meg!" azaz fordulj el, végy távolságot attól, amiben most vagy, keress egy másik nézőpontot, Jézus Krisztus nézőpontját az életedhez. Ez a titka a fedhetetlenségnek, amit Pál apostol kér tőlünk az idézet bevezető szentírási szakaszban, és ezáltal valósulhat meg életünkben az izajási ígéret is.

Adventi időszak harmadik dimenziója Krisztus eszkatológikus eljövetelére való várakozás. Saját életünk és a körülöttünk tapasztalt világ tudatosítja bennünk, hogy a mennyek országa bár elkezdődött, lassan, rejtve növekszik. Az üdvösséget hordozzuk, meg vagyunk váltva, mégis ezer veszélynek vagyunk kitéve önmagunk, mások, társadalmi rendszerek, kulturális beidegződések által. Nehezen találjuk meg hogyan tudjuk ezekben ill. ezek ellenére Isten országát szolgálni. Újból szeretnék utalni a páli idézetünkre, "hűséges az Isten" és az izajási idézetből "Seregek Urának féltő szeretete" kifejezésre. Mind a kettő idézet Isten hozzánk fűződő alapvető kapcsolatára hívja fel a figyelmet úgy, hogy egyben a Fiára mutat. Ő benne és általa tudjuk a megosztottság és zavarodottság ellenére is egységünket újrarendezni és megélni Istennel és nem tehetetlen lemondással, hanem bizalommal teli szívvel várni Krisztus Második eljövetelét.

Ehhez adjon a hűséges és szerető Isten kegyelmeket a mi Urunk, Jézus Krisztusban.