Rólunk

"Vegyél észre mindent, de nézzél el nagyon sok mindent" (Szent Barat Magdolna Zsófiának egyik fő pedagógiai alapelve). Szilágyi Erzsébet orosz-magyar szakos tanárnő, a Szent Szív Társaság (Sacré Coeur) szerzetesnőjének nevelési, oktatási példája

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium leányinternátusának ablakaiból csodálatos kilátás nyílik a Bükk csúcsaira, a hegyoldal erdőire és a távolabbi sejtelmes kék égre. Szilágyi Erzsébet a fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium egykori vezetőtanára gyakran áll meg lakószobája ablaka előtt és mindannyiszor hálát ad az Úrnak a látványért, ittlétéért, itteni szolgálatáért.

Szilágyi Erzsébet a leányinternátus nevelője, a Szent Szív Társaság szerzetese. Hosszú, küzdelmes de eredményekben gazdag út vezetett idáig. Vannak életutak, melyek hű tükrei a XX. század második fele, nemkülönben a századforduló, s a XXI. század első évtizedének tragikus, ellentmondásos eseményeinek, s melyek számos esetben igazolják azt is, hogy ha a Gondviselés kiválaszt valakit egy hivatásra, akkor a legnagyobb nehézségek közepette is megsegíti.

 

Szilágyi Erzsébet tizennégy éves korában határozta el, hogy pedagógus lesz. 1960-at írtunk akkor, amikor a budapesti kislányt beíratták a debreceni Svetits Római Katolikus Leánygimnáziumba. Négy esztendeig az internátusban nevelkedett. Bár kitűnő eredménnyel érettségizett, ebből az intézményből nem tudott bekerülni a felsőoktatásba. Négyszer felvételizett, s nem hiányos képességei, tudása miatt utasították el, hanem ideológiai nézetei miatt. Negyedszeri elutasításában azonban "helyhiányra" hivatkoztak, ezért fellebbezhetett.

Akkori munkahelyén, a Központi Statisztikai Hivatalban - mert közben folyamatosan dolgozott - egy jóakarója megkérte az elnököt, hogy segítsen ennek a jóravaló fiatalnak abban, hogy felvegyék Szegeden a Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakára. Miért éppen az orosz szakot választotta? Említett munkahelyén indítottak egy orosz nyelvtanfolyamot, amelyet sikeresen elvégzett. A tanfolyam vezetője bizonyára kitűnő szaktanár volt, mert növendéke egyre lelkesebben mélyedt el a nyelv tanulásában, s itt ébredt rá, hogy e nyelvben nem a szovjet rendszer korlátlan dicsőítésének eszközét, hanem egy régi nagy kultúra közvetítőjét lássa.

Huszár "elvtárs", a KSH akkori elnöke közbenjárt az oktatási államtitkárnál, és Szilágyi Erzsébet 1968-ban főiskolás lett Szegeden, majd az ottani Egyetem orosz szakát is elvégezte. Főiskolai évei alatt Szovjetunió beli utazásainak idején megismerte az orosz embereknek a diktatúra ellenére is megőrzött hitét, a művészet maradandó értékeit, nem egyszer a szovjet rendszerrel szembeni - persze hallgatólagos - ellenszenvét tapasztalhatta meg nap mint nap, s mindez mélyen érintette.

A főiskola elvégzése után állást kapott az orosz tanszéken. Orosz nyelv és stílusgyakorlatot és nyelvészeti szemináriumokat vezetett. A módszertani kultúrában igen tehetséges fiatal tanárnő ezután az akkor egyedülálló Szentlőrinci Iskolakísérleti Központba illetve Általános Iskolába került, mely ezekben az években országos jelentőségű metodikai kísérlet helyszíne volt. Itt 1974-1979 között vezette az orosz nyelv kísérleti oktatását. Kidolgozta az új tanterv tartalmi és követelményrendszerét, módszertani koncepcióját. Óráira szerte az országból jöttek a látogatók, a tanterem ajtaja mindenki számára nyitva állt. Számos bemutató órát is tartott. Így történhetett meg, hogy a szegedi főiskola orosz anyanyelvi tanára óralátogatás után határozottan állította: a szentlőrinci általános iskola VIII. osztályában olyan jól beszélnek oroszul, mint a gyengébb I. éves főiskolai hallgatók.

Családi okok miatt azonban 1979-ben Szilágyi tanárnőnek Budapestre kellett költöznie, ahol a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója Dr. Tóth Jánosné nagy örömmel fogadta el pályázatát. Az orosz nyelv tanításában itt köszöntöttek rá az igazán nagy eredmények. Számos tanítványa került rendszeresen az OKTV döntők első tíz helyezettje közé. Például a 2006-os évben hét döntőbe jutott tanítványa közül került ki az országos első és harmadik helyezett. A következő évben az országos második helyezést érte el egyik tanítványa. Sikeresen szerepeltek a moszkvai diákolimpián, s számos tanítványa tett nyelvvizsgát.

A legbüszkébb azonban arra, hogy néhány tanítványa orosz tanár lett, közülük egy a Fazekasban tanít szép sikerrel, de olyan is van aki - nem orosz tanárként - egyetemi oktató lett. Az országos eredményekben nagy szerepe volt a kitűnő nyelvtudás mellett annak az egyedülálló módszertani kultúrának, amit Szilágyi Erzsébet szinte művészi színvonalra emelt. Metodikájára felfigyelt a televízió. 1979-ben "Szituációs játékok jelentősége az orosz nyelv tanításában", 1980-82 között pedig öt részből álló módszertani sorozata került adásba "Nyelvtanárok figyelem!" címmel. Tanári, 1983-tól vezetőtanári munkáját már kezdetektől publikációk sorozata kísérte. Tankönyveket írt, szerzőként vagy társszerzőként, tanári kézikönyveket állított össze, lektorált, a tankönyvekhez hang- és dia anyagokat készített. Szakértői feladatokat látott el. Ezek közül a legjelentősebb az Iskolatelevízió "Fortocska" című 30 részes nyelvlecke sorozata. Számos előadást tartott Budapesten és vidéken, szakmódszertani tanfolyamokat vezetett, OKTV zsűritag volt, szakvezető tanárként tanárjelöltekkel foglalkozott.

Iskolájában az 1995-96. tanévtől az orosz nyelvet - saját készítésű tanterve alapján - kezdő nyelvként kezdte tanítani, s neki köszönhető, hogy ez intézményben az orosz nyelv tanítása máig él. Munkássága a többi idegen nyelv oktatásában is példaértékű, a modern nyelvoktatás alapjait tartalmazza, hogy t.i. egy idegen nyelven történő kommunikáció, ha az élet közeli, gyermekbarát szövegkörnyezetre épül, s lehetőséget ad a tanulók alkotó fantáziájának, akkor bámulatos eredmények születnek.

Ugyanakkor kiváló osztályfőnök, nagyszerű kollega volt. A Fazekas nyelvtanárait minden évben, nyugdíjazását követően is tanévzáró értekezlet után Zugligetben látja vendégül. Kollegái nemcsak tisztelik, de őszintén szeretik is. Szilágyi Erzsébet mélyen vallásos, noha a rendszerváltozásig valláserkölcsi elveit - mint mondja - "csak virágnyelven" közvetíthette tanítványai felé, hatása mégis maradandó lett. 1989 után már nyíltan vállalhatta hitét, elkötelezettségét.

A rendszerváltozással azonban megszűnt az orosz nyelv kötelező oktatása, ami az orosz szakos tanárok óraszámainak csökkenését jelentette. S ekkor neki is szembesülnie kellett azzal, hogy ha nem tudják teljes óraszámban foglalkozatni, mi az a maradandó terület, ahol oktató-nevelő hivatását továbbra is kibontakoztathatja. Ekkor ismét megtapasztalhatta a jó Isten gondviselő szeretetét, hiszen ez időben találkozott a zugligeti plébánián a Sacré Couer nővérekkel s ismerkedett meg közelebbről a Renddel. Megragadta 1815-ben elfogadott Konstitúciójuk lényege: "…a gondjaitokra bízott gyermekeket a legjobb kincsnek tekintsék, amelyet Jézus Krisztus rájuk bízott… Szeressék őket igaz anyai szeretettel, de azzal a szeretettel, amelyet Jézus szívéből merítettek…." 1991-ben belépett a Szent Szív Társaságba, 1998-ban örökfogadalmat tett Rómában. Egy év Írországi élet után a novíciák mesternője lett 2008-ig, 2004-2007 között a Tartományi Tanács tagja volt.

2008-ban a Magyarországi Jezsuita Rendtartomány arra kérte a Szent Szív Társaságot, lévén utóbbi lelkisége éppen a jezsuita gyökerekből ered, hogy miskolci gimnáziumának internátusában néhány nővér lásson el nevelőtanári feladatot. Így került Szilágyi Erzsébet tanárnő jelenlegi állományhelyére. Huszonöt növendék tartozik csoportjába. Nagy öröm számára, hogy újra "gyermek közelben" lehet, ugyanakkor nagy kihívásnak is tartja. Célja, hogy a bizalom, az őszinte kommunikáció kapcsán tanítványai egyre inkább tisztában legyenek értékeikkel, hogy a pozitív pedagógiai elv alapján elsősorban szeretetből vegyék észre, hogy mi a kötelességük.

Több évtizedes méltán kiváló pedagógiai munkássága elismeréseként 2009. januárjában az oktatási miniszter Arany Katedra Emlékérem kitüntetésben részesítette, 2009. novemberében pedig az orosz nyelv oktatásában elért eredményeiért életműdíjként "Az év orosz tanára" címet kapta. A kitüntetések örömében osztoztak a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanárai és diákjai is, s reméljük hogy egy-egy osztályban kamatoztatathatja majd orosz nyelv tanári kincsestárát, mely gazdag személyiségének része.

Szabó Balázsné-Sávoly Mária
(Megjelent: Mester és Tanítvány - Konzervatív pedagógiai folyóirat 28. sz. 2010. november)