Az elégtétel – Szentírásmagyarázat

A tanítványoknak pedig ezt mondta: ,,Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Erre magához hívatta és azt mondta neki: ,,Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem lehetsz tovább az intézőm!” Az intéző ezt mondta magában: Mitévő leszek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek a házukba, ha elmozdít az intézőségből. Magához hívta tehát urának minden egyes adósát, és megkérdezte az elsőtől: ,,Mennyivel tartozol uramnak?” Az így felelt: ,,Száz korsó olajjal.” Erre azt mondta neki: ,,Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet!” Azután megkérdezte a másikat: ,,Hát te mennyivel tartozol?” Az így válaszolt: ,,Száz véka búzával.” Erre azt mondta neki: ,,Vedd elő adósleveledet, és írj nyolcvanat!” Az úr megdicsérte a hamis intézőt, hogy okosan cselekedett; mert a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Azt mondom hát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor az elmúlik, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki kicsiben hű, a nagyban is hű; és aki a kicsiben hazug, az a nagyban is hazug. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? És ha a máséban nem voltatok hűek, akkor ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.’’ Lk 16,1-13

Ez a szöveg az egyike a legzavarbaejtőbb szakaszoknak, amit a Szentírásban olvashatunk. Miért van az, hogy egy sikkasztó, egy tékozló személy meg van dicsérve és példaképként van elénk állítva?

A Jeromos bibliakommentár szerint a példázat által feltételezett jogi rendszer széles körben adatokkal igazolt, és ellentétben áll az uzsora ószövetségi tilalmával. A sáfárnak, az intézőnek felhatalmazása volt ura nevében érvényes szerződéseket kötni. Az olaj vagy a búza uzsorakamata például nem szerepel külön szerződésben, hanem a végösszegben foglaltatik. Így aztán, ha valaki 50 korsó olívaolajat kapott, annak 100 korsót kellett visszafizetnie. 100%-os a kamat. Nincs bizonyíték arra, hogy az intéző bezsebelhette a különbözetet jutalék gyanánt. A sáfár dolga az volt, hogy az urának keressen pénzt. Az úr egy távollévő földesúr és nem a palesztíniai vagy a görög-római társadalom szeretett figurája. A földesúr elhiszi a híresztelést és felkészül, hogy az intézőt elbocsássa. A sáfár monológjában arra készteti az olvasót, hogy azonosuljon vele. Igazságtalanul bántak vele, de nem süllyed el az önsajnálatban, nem bénul le, hanem határozottan cselekszik. A sáfár az úr kontójára vesz elégtételt a gyanúsítás miatt. A gazdag úr uzsoraprofitját szünteti meg. Az adósok nyilvánvalóan viszonozzák ezt a nagylelkűséget. Tanulság? A népszerű magyarázat, miszerint Jézus azt tanítja, hogy a tanítványok utánozzák a sáfár becstelen cselekedeteit, erkölcsileg problémás. A helyes tanulság az, hogy az intéző a javakkal való okos és önálló gazdálkodása érdemes az utánzásra.

Tornya Erika RSCJ